วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552

องค์ประกอบของงานวิจัย

องค์ประกอบของงานวิจัย

(องค์ประกอบขั้นพื้นฐาน 5 บท)

บทที่ 1
บทนำ

· ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย
· วัตถุประสงค์ของการวิจัย
· ประโยชน์ของการวิจัย
· ขอบเขตของการวิจัย
· ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
· นิยามศัพท์เฉพาะ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
· แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน/องค์การ (ที่ทำวิจัย)
· งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
· กรอบแนวคิดของการวิจัย
· สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย
· แบบของการวิจัย
· ประชากรและหน่วยวิเคราะห์
· การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่าง
· เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
· การเก็บรวบรวมข้อมูล
· การวิเคราะห์ข้อมูล
· สถิติที่ใช้ในการวิจัย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
· สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
· การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นฯ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นฯ
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
· สรุปผล
· อภิปรายผล
· ข้อเสนอแนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น